Tổng hợp văn khấn cổ truyền việt nam

Văn khấn lễ tiết trong năm
Văn khấn cũng lễ tại đền chùa miếu phủ
Văn khấn dâng sao giải hạn
Văn khấn mùng 1 ngày rằm
Văn khấn nôm theo các nghi lễ khác