Phép cân xương tính số giải đoán số mệnh

Làm cha mẹ lúc sinh con cần ghi rõ giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh theo âm lịch để dễ tính bao nhiêu cân lượng.

Thí dụ: tuổi Bính Thân sinh giờ Sửu, ngày 28 tháng 6. Ta có lá số sau: 6 + 16 + 8 + 5 = 35 chỉ. Xem số 35 ở chỉ dẫn.

Cân chỉ lượng theo năm sinh

Cung tuổi Số chỉ Cung Tuổi Số chỉ Cung tuổi Số chỉ
GIÁP TÝ 12 GIÁP THÌN 8 GIÁP THÂN 5
BÍNH TÝ 16 BÍNH THÌN 8 BÍNH THÂN 5
MẬU TÝ 14 MẬU THÌN 12 MẬU THÂN 5
CANH TÝ 7 CANH THÌN 12 CANH THÂN 8
NHÂM TÝ 5 NHÂM THÌN 10 NHÂM THÂN 7
ẤT SỬU 9 ẤT TỴ 7 ẤT DẬU 15
ĐINH SỬU 8 ĐINH TỴ 6 ĐINH DẬU 14
KỶ SỬU 7 KỶ TỴ 5 KỶ DẬU 5
TÂN SỬU 7 TÂN TỴ 6 TÂN DẬU 6
QUÝ SỬU 7 QUÝ TỴ 7 QUÝ DẬU 8
GIÁP DẦN 12 GIÁP NGỌ 15 GIÁP TUẤT 15
BÍNH DẦN 6 BÍNH NGỌ 13 BÍNH TUẤT 6
MẬU DẦN 8 MẬU NGỌ 19 MẬU TUẤT 14
CANH DẦN 8 CANH NGỌ 9 CANH TUẤT 9
NHÂM DẦN 9 NHÂM NGỌ 15 NHÂM TUẤT 10
ẤT MÃO 9 ẤT MÙI 6 ẤT HỢI 9
KỶ MÃO 19 ĐINH MÙI 5 ĐINH HỢI 16
ĐINH MÃO 7 KỶ MÙI 6 KỶ HỢI 9
TÂN MÃO 12 TÂN MÙI 8 TÂN HỢI 17
QUÝ MÃO 12 QUÝ MÙI 7 QUÝ HỢI 6

Cân chỉ lượng theo tháng sinh

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
6 7 18 9 5 16
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
9 15 18 8 9 5

Cân chỉ lượng theo ngày sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 10 18 15 16 15 8 16 8 16
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 18 8 17 10 8 9 18 5 15
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 9 8 9 15 18 7 8 16 6

Cân chỉ lượng theo giờ sinh

(23h – 1h)

SỬU

(1h – 3h)

DẦN

(3h – 5h)

MÃO

(5h – 7h)

THÌN

(7h – 9h)

TỴ

(9h – 11h)

16 6 7 10 6 16
NGỌ

(11h – 13h)

MÙI

(13h – 15h)

THÂN

(15h – 17h)

DẬU

(17h – 19h)

TUẤT

(19h – 21h)

HỢI

(21h – 23h)

10 8 8 9 9 6

Từ 22 chỉ đến 71 chỉ xem trong phần lý giải là đúng số mệnh, giàu hay nghèo hay quyền tước công danh. Dựa vào đó để hướng nghiệp cho thế hệ sau đi đúng hướng.

Luận giải cân xương tính số Số 22:

Sinh ra tật bệnh khổ đã đành

Linh đinh ăn ở nhiều nơi quán trợ tình

Áo quần tiền bạc người dưng giúp

Thích thân không nhờ nhất đệ huynh.

Luận giải cân xương tính số Số 23:

Số mình vận mệnh khổ gian nan

Lo lắng nhiều mùi chẳng đặng nhàn

Cốt nhục đệ huynh gần chẳng tốt

Biết xứ xa phương ở mới an.

Luận giải cân xương tính số Số 24:

Số sinh trung vận phúc lộc đa

Gia đình tạo tạc nhiều lớp nhà

Thân tộc đệ huynh không nhờ đỡ

Lưu lạc xa phương ăn tuổi già.

Luận giải cân xương tính số Số 25:

Số sinh được hưởng của ông cha

Gia đình sự nghiệp có cho ta

Anh em cốt nhục thường tranh đấu

Đời người cần kiệm lên cửa nhà

Luận giải cân xương tính số Số 26:

Làm ra nhiều của cũng phải tan

Tài trí mưu mô giữ chẳng an

Ly hương tổ quán sinh nhiều kế

Tuổi muộc có lúc sẽ được nhàn.

Luận giải cân xương tính số Số 27:

Người sinh ở thế biết văn chương

Nối nghiệp tổ phụ mình chủ trương

Hưởng đặng quyền quý thật là tốt

Cha mẹ dặn đã như thường.

Luận giải cân xương tính số Số 28:

Sinh ra thuở nhỏ khổ vô cùng

Lìa phụ mẫu giấc mộng trung

Cải tên đổi họ mấy được tốt

Sống lâu vinh hiển đặng anh hùng.

Luận giải cân xương tính số Số 29:

Tuổi nhỏ vận mạng như chỉ mành

Lớn lên công việc mới được thành

Tứ tuần sắp tới tài lộc có

Di cư cải cách đặng trường sinh

Luận giải cân xương tính số Số 30:

Lật đật lao đao trời phù cho

Đông buôn tây tấy thế trước đò

Trung thân lo lắng

Tài vận vẫn còn lo.

Luận giải cân xương tính số Số 31:

Sinh ra nuôi khó cha mẹ cầu

Chạy thầy lo thuốc

Khẩn cầu ly hương tổ quán lập gia thất

Trung niên hậu vân tài lộc thâu.

Luận giải cân xương tính số Số 32:

Thiếu niên bạc tiền giữ chẳng an

Có của cho đầu cũng phải tân

Hậu vận trung niên cơm áo đủ

Công danh tài lợi tiếng đồn vang.

Luận giải cân xương tính số Số 33:

Sinh con mắc phải nợ oan gia

Lớn lên phát tán báo mẹ cha

Trung niên có của đều phá hết

Hậu vận tài lộc hưởng lúc già.

Luận giải cân xương tính số Số 34:

Số sinh trung niên phước chỉ ra

Đặng đạo thầy sai mặc áo già

Ly tổ an cư nơi chúa thất

Đêm khuya thanh vắng tụng di đà.

Luận giải cân xương tính số Số 35:

Bình sinh làm có giữ chẳng an

Thừa hưởng tổ phụ của được toàn

Kinh dinh sự nghiệp ta nắm giữ

Thời lai ỷ lập số được nhàn.

Luận giải cân xương tính số Số 36:

Bình sinh không hưởng của ông cha

Một mình tạo lập nên cửa nhà

Nhờ có ơn trên thường chiếu mạng

Làm quan chấp nhận đổi đi xa.

Luận giải cân xương tính số Số 37:

Số sinh vận mạng khổ đã đành

Xung khắc đệ huynh gây đấu tranh

Ông cha để mã tài lộc có

Rút cục ngày sau cũng chẳng thành.

Luận giải cân xương tính số Số 38:

Bình sinh cơm áo có chẳng sai

Vận mạng gian truân lo lắng hoài

Cực nhọc trời cho ta đã thấy

Tằn tiện có của không dám sài.

Luận giải cân xương tính số Số 39:

Sinh ra mạng số chẳng được an

Lật đật lao đao chớ thở than

Cần kiệm siêng năng thành gia thất

Tuổi muôn ngày sau mới được nhàn.

Luận giải cân xương tính số Số 40:

Bình sinh ăn mặc gấm nhiễu thường

Muốn tính việc gì tự chủ trương

Hào phóng thẳng ý nên lâm họa

Tuổi muôn kiên nhẫn được an khương.

Luận giải cân xương tính số Số 41:

Số sinh vận mạng phải lường khương

Anh em thân tộc chẳng cậy lường

Nhờ người xa xứ quý nhân giúp

Lớn lên tật bệnh khổ đoan trường.

Luận giải cân xương tính số Số 42:

Tuổi sinh trưởng thành rất thảo ngay

Siêng năng lo lắng chẳng hở tay

Trung niên gia thất tài lộc có

Tuổi muôn hậu lộc đẹp mặt mày.

Luận giải cân xương tính số Số 43:

Sinh ra tâm tính được thông minh

Ít kẻ so đo giỏi hơn mình

Khôn ngoan khéo léo nhiều nghề biết

Tuổi muôn thanh nhàn được an ninh.

Luận giải cân xương tính số Số 44:

Sinh ra nhần vận mang phải lo âu

Thiên số định mạng chờ khẩn cầu

Làm nhiều tài lộc được giàu có

Cũng không sung sướng khổ điên đầu.

Luận giải cân xương tính số Số 45:

Tiền vận lợi danh khó cho ra

Làm nhiều tiền của khiến cũng ra

Lọt lòng nuôi khó nam cùng nữ

Ly hương tổ quán cách ông bà.

Luận giải cân xương tính số Số 46:

Đông tây nam bắc lìa xa xứ

Anh em xung khắc chẳng được hòa

Cải tên đổi họ sau mới có

Tài lộc được hưởng trở về già.

Luận giải cân xương tính số Số 47:

Tuổi anh vận mạng gặp được may

Thế vinh tự ấn hưởng chẳng sai

Bình sinh có tình hay làm phước

Tài lộc đa hưởng lâu dài.

Luận giải cân xương tính số Số 48:

Tuổi đầu lao khổ chịu gian nan

Làm ăn có của giữ chẳng an

Anh em thân thích không nhờ đến

Ngày sau tuổi muôn được thanh nhàn.

Luận giải cân xương tính số Số 49:

Tuổi sinh ngày sáng suốt được thông minh

Tự tay ta lập nên gia đình

Phú quý vinh hòa tài lộc có

Gia tướng trung nghĩa ở thiệt tình.

Luận giải cân xương tính số Số 50:

Vì lợi vì danh trọn khổ lo

Tam tuần phúc lộc trời phú cho

Tuổi muôn khiến người tài lộc có

Chẳng cần ai giúp cũng đủ no.

Luận giải cân xương tính số Số 51:

Trọn đời vinh hiển gia đạo sướng

Khỏi lo thiếu hụt thiếu ăn hoài

Ông bà chứa đức ta gặp phước

Sự nghiệp phong vinh hưởng lâu dài.

Luận giải cân xương tính số Số 52:

Đời người thong thả sướng quá tay

Chẳng lo thiếu hụt thiếu ăn hoài

Ông bà chứa đức ta gặp phước

Sự nghiệp phong vinh hưởng lâu dài.

Luận giải cân xương tính số Số 53:

Sinh ra sống sót hưởng là may

Gia đình tạo lập chẳng cậy ai

Đời người ăn mặc đủ no sài

Tuổi muôn ngày sau hưởng lâu dài.

Luận giải cân xương tính số Số 54:

Số sinh có phúc được hiển vinh

Khi thơ đọc thuộc tính thông minh

Công danh phú quý gia quyền tước

Tuổi lướn ngày sau hưởng trào đình.

Luận giải cân xương tính số Số 55:

Gắng công màu sắt đặc lợi danh

Tuổi nhỏ siêng năng chí khôn lanh

Học hành thi đỗ gia quyền tước

Phú quý vinh hoa sự nghiệp thành.

Luận giải cân xương tính số Số 56:

Tuổi sinh lễ nghĩa được khôn ngoan

Phước lộc giàu có hưởng mới an

Cực nhọc hay lo trời phù hộ

Của chất đầy kho cũng chẳng nhàn.

Luận giải cân xương tính số Số 57:

Phước lộc an linh mọi sự an

Sinh được phú quý tại do thiên

Công tài lộc sau phải có

Trong đời sung sướng trợ như tiên.

Luận giải cân xương tính số Số 58:

Số sinh ý thực tự thiên tài

Danh lợi song tước ít mới ai

Hưởng lộc triều đồng may ngọc lãi

Có thêm diệu phụng ơn mạng hài.

Luận giải cân xương tính số Số 59:

Tuổi sinh thông thái đại khôn ngoan

Tài cao tột đinh lập nghiệp thành

Học hành thông thái tên đề bảng

Cưới ngựa về làng được oai danh.

Luận giải cân xương tính số Số 60:

Vào trường chiếm bảng được lợi danh

Vinh hiển mẹ cha chí nghiệp thành

Áo cơm no đủ không lo thuốc

Sự nghiệp tài sản tự học hành.

Luận giải cân xương tính số Số 61:

Tuổi sinh khôn lớn tiếng đồn vang

Học hành sáng suốt chiếm bảng vàng

Phú quý vinh hoa tài lộc có

Tuổi muộn ngày sau hưởng đặng nhàn.

Luận giải cân xương tính số Số 62:

Hậu vận mệnh gia phục vô cùng

Học hành tôi định hiến tông môn

Ngọc đã áo mã phong khanh tưởng

Phú quý vinh hoa được tiếng đời.

Luận giải cân xương tính số Số 63:

Tuổi sinh quan tước có như thường

Phú quy vinh hòa được khiết xương

Học hành thông thái tên đề bảng

Áo mã trành danh hưởng trào đường.

Luận giải cân xương tính số Số 64:

Mạng người phú quý được an phương

Thông hiểu võ văn chốn trào đường

Oai danh lừng lẫy ít ai sánh

Tuổi muộn tài lộc có như thường.

Luận giải cân xương tính số Số 65:

Tuy mang phúc đức phụ mẫu sinh

Học hành bền trí sau được thành

An vang tổ quốc gia quyền tước

Oai phong hiển đật chí thành danh.

Luận giải cân xương tính số Số 66:

Học hành bền trí mới được thành

An vang tổ quốc đạt được oai danh

Nhờ lộc trời ban nhiều quyền tước

Ít ai dám sánh sự lợi danh.

Luận giải cân xương tính số Số 67:

Ly hương tổ quán xa ông bà

Xứ người lập nghiệp ở nơi xa

Bình sinh ít lộc tiền tài có

Hậu vận trời cho hưởng lúc già.

Luận giải cân xương tính số Số 68:

Phú quý do thiên chẳng khổ cầu

Khôn ngoan mưu kế có chẳng lâu

Thập niên đặng đạo nên sự nghiệp

Đêm nắng ngày mưa khổ điên đầu.

Luận giải cân xương tính số Số 69:

Tiền vận tài lộc khổ lênh đênh

Cốt nhục có nhờ nhất đệ huynh

Phú quý vinh hoa do thiên định

Tuổi muộn sau hưởng phúc gia đình.

Luận giải cân xương tính số Số 70:

Tuổi sinh cực nhọc thực gian nan

Lao tâm khổ chí có mới an

Sự nghiệp gia tài do thiện định

Đời người an hưởng cũng đặng nhàn.

Luận giải cân xương tính số Số 71:

Tuổi sinh sau được tiếng đồn vang

Công hầu quan tước hưởng được an

Tổ phụ trước dư nhiều nhân đức

Ngày nay mới được hưởng tước an.